Gedragsregels

Sporten in een veilige omgeving bij TLV de Langstraat.

Het is belangrijk dat iedereen die, op welke wijze ook, betrokken is bij TLV de Langstraat zich veilig en vertrouwd voelt. Dit betekent niet alleen dat alle leden moeten kunnen sporten binnen een fysiek veilige omgeving, maar dat alle leden zich fysiek veilig moeten voelen. Alle mensen die in onze vereniging actief zijn hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige omgeving.

Het bestuur is verantwoordelijk voor goed beleid. Het bestuur is aansprakelijk voor wat er gebeurt binnen de vereniging tijdens de activiteiten die in verenigingsverband georganiseerd worden. Als zodanig dragen wij zorg voor een goed en duidelijk beleid, waar iedereen zich aan zal moeten houden.

Seksueel misbruik of intimidatie kan overal voorkomen, ook in onze vereniging. Als bestuur hebben wij de taak deze kans zo klein mogelijk te maken. Het is van belang dat elk bestuurslid hiervan doordrongen is. De bestuursleden bepalen de koers en het beleid van de vereniging.

In dit beleid zijn richtlijnen opgenomen ten aanzien van de volgende punten:

 1. Het aanstellingsbeleid
 2. De gedragsregels
 3. De omgangsregels
 4. De vertrouwenspersoon.

Aanstellingsbeleid:

Er is een zorgvuldige screening ten aanzien van onze (actieve) vrijwilligers. Wij maken een onderscheid tussen actieve vrijwilligers en vrijwilligers. Actieve vrijwilligers zijn die mensen die actief zijn bij trainen (zwembad, atletiekbaan, sporthal en op de weg voor het fietsen) en frequent contact hebben met onze leden (o.a. trainers en coaches). Vrijwilligers zijn alle andere leden en niet-leden die op een of andere manier in aanraking komen met de leden binnen onze vereniging. Met het instellen van een duidelijk aanstellingsbeleid willen wij als vereniging laten weten dat wij de inzet van onze (actieve) vrijwilligers serieus nemen. Wij zijn van mening dat we eisen mogen stellen aan onze (actieve) vrijwilligers.

 1. Selectie vindt plaats door trainer(s) of coach. De keuze wordt voorgelegd aan het bestuur die de beslissing accordeert of gemotiveerd afwijst
 2. Er wordt gevraagd naar de motivatie om bij TLV de Langstraat met kinderen te willen werken.
 3. Er wordt gevraagd naar eerdere ervaringen en er worden, indien aanwezig, referenties opgevraagd bij verenigingen waar de coach/trainer betrokken is geweest.
 4. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. De VOG verklaringen van de trainers worden bewaard bij de secretaris van TLV de Langstraat en periodiek getoetst.
 5. De coach/trainer onderschrijft de gedragsregels van onze vereniging.

Gedragsregels

Hieronder is het overzicht weergegeven van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Van al onze actieve vrijwilligers (hieronder verwoord als begeleider) verwachten wij dat zijn deze regels onderschrijven en naleven.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Het bestuur zal er op toezien dat bovenstaande regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien gedrag wordt gesignaleerd dat niet in overeenstemming is met deze regels zal betreffende persoon daarop aangesproken worden.

Omgangsregels

Het bestuur van TLV de Langstraat vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen binnen onze vereniging. Dit kan alleen als iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten en elkaar met respect behandeld. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Iedereen die op een enigerlei wijze betrokken is bij TLV de Langstraat onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Daarbij verwachten we dat men zich houdt aan de omgangsregels zoals hieronder omschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij vragen van alle trainers, coaches, vrijwilligers, kinderen, ouders of andere betrokkenen dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen in regels verwoord worden, dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 • We zorgen samen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • Elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie wordt niet getolereerd.
 • We onthouden ons van seksueel getinte verbale of non-verbale intimiteiten.
 • Tijdens de training, wedstrijden en reizen gaan we met respect met elkaar en de ruimte waarin we ons bevinden.
 • Accepteer en respecteer de ander zoals hij is
 • Discrimineer niet
 • Iedereen telt mee binnen de vereniging
 • Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Val de ander niet lastig
 • Berokken andere geen schade
 • Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Negeer de ander niet
 • Pesten niet, lach een ander niet uit en roddel niet.
 • Vecht niet, gebruik geen geweld.
 • Bedreig de ander niet
 • Neem geen wapens mee.
 • Kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.
 • Als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar daarmee te stoppen. Als dat niet helpt vraag dan een ander om hulp.
 • Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt er op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.
 • In die gevallen waarin de gedragsomgangsregels niet (direct) voorzien ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon (VCP)

Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur van TLV de Langstraat er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden of ondersteunen.

De vertrouwenspersoon biedt bij een melding een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenpersoon ondersteunt bij gesprekken met derden door bijvoorbeeld bemiddeling, indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de meldprocedure bij (vermoedens van) seksueel misbruik. Ook kan de vertrouwenspersoon een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen van de verenigingscultuur zodat ongewenste omgangsvormen voorkomen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het onderwerp bij het bestuur aankaarten en hen stimuleren hierop te letten. Dat wil niet zeggen dat de vertrouwenspersoon na een klacht optreedt als bemiddelaar tussen vermoedelijk dader en slachtoffer, dat is nadrukkelijk niet de taak van de vertrouwenspersoon. Op de vertrouwenspersoon kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

De vertrouwenspersonen van TLV de Langstraat zijn:

Roos Schoonderbeek 06-44556647 en Maike van der Schuit 06-24619429

Wanneer je niet met de vertrouwenscontactpersoon van TL de Langstraat wil spreken kan contact gezocht worden met één van de vertrouwenspersonen van de NTB.  Dit zijn de heer Mosch en mevrouw Vlasveld. Ze zijn telefonisch via het bondsbureau op 085-07018000 of per mail bereikbaar (zoek op NTB website op vertrouwenspersoon).

Bestuur TLV de Langstraat, 14 september 2020